Nardai ›› Apie klubą ›› Klubo įstatas
1. BENDROJI DALIS
1.1. Žaidimų kauliukais klubas „_MARS_“ (toliau – klubas) yra savarankiška žaidimų kauliukais žaidėjų, jų gerbėjų bei pritariančių asmenų visuomeninė organizacija.
1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, bei šiais įstatais.
1.3. Klubas yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, simboliką ir leidėjo teises.
1.4. Klubas veikia Vilniaus mieste. Jo buveinė yra Šarkų 18-2, Vilnius, Lietuvos Respublika.
2. KLUBO VEIKLA
2.1. Klubo tikslas – plėsti ir populiarinti žaidimus kauliukais Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
2.2. Klubo veikla – savo narių atstovavimas, jų darbo koordinavimas, varžybų, konkursų bei kitokių renginių organizavimas, dalyvavimas žaidimų kauliukais turnyruose Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų, paskaitų, seminarų, praktinių kursų, susietų su žaidimu kauliukais, rengimas pamokų norintiems išmokti žaisti, organizavimas, kitokia klubo veikla, propoguojanti žaidimą kauliukais.
2.3. Klubas leidžia ir platina įvairius leidinius (taisykles, nuostatus, biuletenius ir kt.) žaidimų kauliukais meno klausimais, gina klubo narių interesus, propoguoja žaidimus kauliukais spaudoje, radijuje, televizijoje, nustatyta tvarka steigia klubui priklausančias įmones, įstatuose numatytai veiklai įgivendinti.
2.4. Klubas palaiko ryšius su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, klubais, asociacijomis ir draugijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
2.5. Klubas laisvai disponuoja narių įnašais ir kitokiu būdu gautomis lėšomis.
2.6. Klubas glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės tarnybomis ir kitomis įstaigomis, užtikrinant savo narių interesus.
3. KLUBO TEISĖS
3.1. Klubas turi teisę:
- sudaryti sutartis,  dalyvauti bendroje veikloje su kitomis užsieno ir tarptautinėmis organizacijomis;
- stegti savo filialus, skyrius;
- turėti atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas;
- pirkti ir kitais būdais įsigyti turtą, laisvai juo disponuoti.
4. KLUBO NARIAI, RĖMĖJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS        
4.1. Klubo nariais gali būti piliečiai, besidomintys žaidimais kauliukais, pripažystantys šiuos noustatus ir raštu pareiškę norą būti nariais bei sumokėję stojamąjį ir nario mokesčius. Ne Lietuvos Respublikos piliečiai negali būti renkami į klubo valdymo organus ir revizijos komisiją.
4.2. Klubo rėmėjais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys dalyvaujantys (nedalyvaujantys) klubo veikloje, bei remiantys jį piniginiais ar materialiniais ištekliais.
4.3. Narius į klubą priima steigiamasis susirinkimas, vėliau jo valdyba.
4.4. Klubas gali turėti garbės narius. Garbės nario vardas suteikiamas visuotinio narių  susirinkimo sprendimu asmenims, kurie daug nuveikė klubo veiklos plėtojimui. Garbės narys turi vasas nario teises, atleidžiamas nuo nario mokesčio ir nemokamai dalyvauja visuose klubo organizuojamuose renginiuose.
4.5. Klubo narių teisės:
- rinkti ir būti išrinktas į bet kurias klubo organizacinės struktūros pareigas;
- turi balsavimo teisę;
- dalyvauti daskusijose vasais svarstomais klausimais;
- teikti žodžiu  ar raštu pasiūlimus ir parengtus nutarimų bei kitų dokumentų projektus;
- gauti informaciją ar kitokią konsultacinę pagalbą;
- dalyvauti klubo rengiamuose renginiuose;
- prašyti kviesti neeilinį narių susirinkimą ar valdybos posėdį svarbioms problemoms spręsti.
4.6. Klubo narys gali išstoti iš klubo apie tai pareikšdamas raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
4.7. Klubo narių pareigos:
- laikytis klubo įstatų;
- vykdyti žaidimų kauliukais plėtojimo programą;
- laiku mokėti nario mokestį;
- vykdyti klubo visuotinio narių susirinkimo ir valdybos posedžių nutarimus;
- dalyvauti klubo veikloje bei renginiuose;
- ginti klubo garbę. 
5. KLUBO LĖŠOS   IR   TURTAS
5.1. Klubo lėšas sudaro:
- narių stojamasis ir nario mokesčiai;
- rėmėjų įnašai;
- tikslinės įmokos;
- labdara;
- lėšos  gautos iš klubo įsteigtų įmonių veiklos;
- kitos teisėtai gautos lėšos.
6. KLUBO VALDYMAS  
6.1. Klubo valdymo organai:
- visuotinis klubo narių susirinkimas;
- klubo valdyba;
- klubo prezidentas;
- revizijos komisija.
6.2. Klubo narių visuotinis susirinkimas yra aukščiausias klubo valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
6.3. Eilinis  visuotinis narių susirinkimas kviečiamas valdybos kiekvieną paskutinį metų ketvirtį, o neeilinis – valdybos iniciatyva, revizijos komisijos, arba 2/3 klubo narių reikalavimu.
6.4. Klubo valdyba apie šaukiamą susirinkimą visiems nariams praneša ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo datos. Pranešime apie susirinkimą nurodoma jo data, vieta ir darbotvarkė.
6.5. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų narių, nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
6.6. Visuotinis narių susirinkimas:
- priima ir keičia klubo įstatus;
- renka atviru balsavimu dviems metams klubo prezidentą;
- renka klubo valdybą ir revizijos komisiją;
- nustato stojamojo ir nario mokesčio bei tikslinių įmokų dydį;
- tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatą;
- išklauso ir tvirtina valdybos veiklos ataskaitą, ravizijos komisijos aktus ir išvadas;
- nustato samdomų darduotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
- gali atšaukti ir pakeisti valdybos nutarimus;
- sprendžia klubo likvidavimo ir reorganizavimo klausimus;
- sprendžia kitus svarbus klausimus.
6.7. Klubo valdyba yra pastoviai veikiantis kolegialus klubo valdymo organas. Ji sudaroma dviems metams ir vadovauja klubui. Valdyba priima savo veiklos reglamentą, samdomų specialistų funkcijas, teisinį statusą ir atlyginimą. Klubo nariai ar jų atstovai, esantys jo etatiniais darbuotojais, neturi teisės būti įšrinkti į klubo valdymo ar kontrolės struktūras. Valdyba nutarimus priima posėdžiuose, kurie kviečiami pagal valdybos darbo reglamentą ir yra teisėti jeigu jame dalyvauja 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
6.8. Valdyba gali pašalinti kiekvieną narį už įstatų, nutarimų pažeidimą ar klubo nario pareigų nevykdymą.
6.9. Revizijos komisija renkama visuotinio narių susirinkimo. Susirinkimas nustato jos narių skaičių. Revezijos komisijos nariai išsirenka pirmininką iš savo tarpo. Ravizijos komisija atsiskaito tik visuotiniam narių susirinkimui. Ji vieną kartą į metus vykdo reviziją ir apie jos rezultatus praneša visuotiniam narių susirinkimui. Revizijos komisija gali sušaukti neeilinį narių susirinkimą.
6.10.Klubas gali tirėti struktūrinius padalinius – skyrius. Skyrius vadovaujasi šiais įstatais.
7. KLUBO LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS          
7.1. Klubas gali būti likviduotas ar reorganizuotas:
- visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
- teismo sprendimu.
- Likęs turtas ir lėšos panaudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.